MB „Aitnetas“
Buveinės adresas Kosmonautų g. 1, Ūdrijos k., Krokialaukio sen.,
Alytaus r. sav. LT-64372
paskirtasis Duomenų apsaugos pareigūnas – Robertas Morkeliūnas
Korespondencijos adresas Kepyklos g. 15, LT-62117 Alytus
Mob. Tel. Nr. +370 (613) 44968
El. p. robertas1001aha@gmail.com

Pagrindinės duomenų subjektų (klientų) teisės ir svarbi informacija
apie duomenų saugą įstaigoje
Jūs turite teisę:
✔žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą
(Reglamento 12–14 straipsniai);
✔susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
✔reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis
(Reglamento 16 straipsnis);
✔reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti
pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena
iš šių priežasčių:
asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais
jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas
duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1
dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
✔apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:
· asmens duomenys yra netikslūs;
· asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs
nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
· duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų
tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti
arba apginti teisinius reikalavimus;
· Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21
straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra
viršesnės už Jūsų priežastis.
✔į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu
arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis
(Reglamento 20 straipsnis);
✔nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju
susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui
pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų
valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų
priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves,
arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus
(Reglamento 21 straipsnis).

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai dėl MB „Aitnetas“ veiksmų, susijusių su Jūsų asmens
duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į
Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.
https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:
Interneto svetainė: www.ada.lt
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Naujos Paskyros Kūrimas

Jau turite paskyrą?
Prisijungti Arba Priminti slaptažodį